Dronningborg Vandværk
Østre Boulevard 18 ٠ 8930  Randers NØ ٠ 30 605 205 ٠ info@dronningborg-vand.dk ٠ CVR 18827018


Velkommen til Dronningborg Vandværk
Så er det ved at være tid til årets Generalforsamling.
Restaurant Fjordgården
Mandag d. 11. marts 2024 kl. 18.30
Generalforsamlingens afvikling:
Kl 18.30 Indlæg ved Silhorko med en kort intro til virksomheden samt PFAS og Fanø sagen
Kl 19.00 Fællesspisning
Kl 20.00 Afvikling af generalforsamlingen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter og drift i det forløbne år.
3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
4. Forslag til budget og takstblad for følgende år forelægges.
5. 1. Behandling af eventuelt indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelsen. Forslag til 2 vedtægtsændringer fra bestyrelsen:
Forslag 1: §1 stykke 1.1 ændres til: Foreningens navn er Dronningborg Vandværk f.m.b.a. Foreningen har hjemsted på vandværkets adresse, Østre Boulevard 17, 8930 Randers NØ
Forslag 2: Efter vejledning fra Danske Vandværker, foreslår bestyrelsen en ændring af vedtægternes §15 stykke 15.4. Nuværende afsnit bortfalder og erstattes med: Evt. overskud efter henlæggelse til kontraktlige forpligtelser m.v. skal tilfalde fortsættende selskab og anvendes til tekniske forbedringer inden for Dronningborg vand- værkets forsyningsområde.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
a. Rudi Steffensen – modtager genvalg
b. Thiel Pleidrup – modtager genvalg
c. Helle Bjørn (indtrådt i årets løb) – modtager ikke genvalg
Herudover har Mads Rønnow anmodet om udtræden af bestyrelsen inden udløb af valgperiode.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen (Der er pt. ingen valgte suppleanter).
8. Valg af revisor
På valg er Grant Thornton (tidligere Kvist & Jensen) Modtager genvalg.
9. Eventuelt
___________________________________________________________________________________________________________________
Skal en af pladserne være din? Klik ind på Vandværks-VIP
For tilmelding til spisning (og generalforsamling) klik her.
Sidste tilmelding for spisning er torsdag d. 29. februar.
Alle kan deltage i generalforsamlingen.

Driftsstatus

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net